Nov 18, 2011

Demo 123D Catch

A partir de fotografies el 123D Catch crea un model 3D. Simplement impresionant.

Nov 4, 2011

Send a method / function as a parameter in Processing

To send a method or a function as a parameter you can use the folloing code.
This code is also usable in Android-Processing and Java.

import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;

///////////////////////////////// Metode class ////////////////////////////// 
class Metode{
 Object obj;       // objecte que conté el mètode que HA de ser PUBLIC
 Method method;
 
 Metode(Object lobj, String lnomMetode, Class... parametres) {
  obj = lobj;
  
  try {
   method = lobj.getClass().getMethod(lnomMetode, parametres);   //parametres = new Class[] { } || new Class[] { int.class, float.class }
  } catch (NoSuchMethodException nsme) {
   System.err.println("There is no " + lnomMetode + "() method " + "in the class " + obj.getClass().getName());
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } 
 }////////
 

 
 Object run(Object... parametres) {
  try {
   return(method.invoke(obj, parametres));         //parametres = new Object[] { } || new object[] { 1, 5.1 }
  } catch (IllegalArgumentException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IllegalAccessException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (InvocationTargetException e) {
   e.getTargetException().printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
  return(null);
 }//////// 
 
}//end class Metode


///////////////////////////// Example //////////////////////////

A aObj = new A();
C cObj = new C();

void setup(){
  Metode a = new Metode( aObj, "metA", int.class, float.class );
  a.run(3, 5.1);  // prints '3 5.1'
  
  rebMetode(  new Metode( this, "metB") ); // prints 'hola'
  
  Metode c = new Metode( cObj, "metC", int.class );
  int res = (Integer)c.run(2); // prints 'Has dit: 2 i jo et dic: 12' 
  println(res); // prints '12'
}


void rebMetode(Metode metode){ metode.run(); }


public void metB(){ println("hola"); }

class A{ A(){} public void metA(int i, float f){ println(i+" "+f);                          } }
class C{ C(){} public int metC(int i)     { println("Has dit: " + i + " i jo et dic: "+(i+10)); return(i+10); } }

////////////////////////////// Example End ///////////////////////////////////Oct 7, 2011

Ringtone with Android-Processing

If you want to get a ring tone here you have the code:

//http://developer.android.com/reference/android/media/RingtoneManager.html

import android.media.Ringtone;
import android.media.RingtoneManager;
import android.database.Cursor;

RingtoneManager ringManager;
Ringtone ring;
Cursor cursor;

void setup() {
  size(screenWidth, screenHeight, A2D);
  ringManager = new RingtoneManager(this);
  cursor = ringManager.getCursor();
  maxN = cursor.getCount(); 
  ring = ringManager.getRingtone(0);  
}


int maxN;
int n = 1;

void draw() { ; }


void mouseReleased(){
  if(ring.isPlaying()){
    ring.stop();
    ring = ringManager.getRingtone(n);
    n = (n < maxN-1)? n+1 : 0;
  }else{ 
    ring.play();
  }
}

Enjoy it.

Oct 4, 2011

Set Window (Screen) Bright in Processing-Android

To Set the Window Bright in Processing for Android simply add the following code to your sketch:

void setup(){...}
void draw() {...}

//www.akeric.com/blog/?p=1313

//-----------------------------------------------------------------------------------------
// Override the parent (super) Activity class:
// States onCreate(), onStart(), and onStop() aren't called by the sketch.  Processing is entered at
// the 'onResume()' state, and exits at the 'onPause()' state, so just override them:

void onResume() {
  super.onResume();

  setWindowBright();

  println("RESUMED! (Sketch Entered...)");
}

import android.view.WindowManager;
import android.view.WindowManager.LayoutParams;void setWindowBright(){
 getWindow().addFlags(LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON | LayoutParams.FLAG_TURN_SCREEN_ON);

// to set a diferent bright level (other than default)
// WindowManager.LayoutParams layoutParams = getWindow().getAttributes();  
// layoutParams.screenBrightness = 0.8f;          
// getWindow().setAttributes(layoutParams);
}

That's all.

Sep 14, 2011

Translucent window en Processing


Per aconseguir una finestra transparent o translúcida en processing:Aqui teniu el codi:


//http://java.sun.com/developer/technicalArticles/GUI/translucent_shaped_windows/
import com.sun.awt.AWTUtilities; // no necessària amb jre7
import java.awt.*;
import javax.swing.JFrame;

JFrame topFrame = null;
PGraphics pg3D;
int framePosX = 800;
int framePosY = 100;
int frameWidth = 300;
int frameHeight = 300;
float opacitatTopFrame = 1.0f;

public void init(){
  frame.removeNotify();
  frame.setUndecorated(true);
  AWTUtilities.setWindowOpaque(frame, false);
  AWTUtilities.setWindowOpacity(frame, 0.0f);  
  //frame.setOpacity(0.0f); // amb jre7
  frame.setBackground(new Color(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f));        
  frame.setVisible(false);
  frame.setLayout( null );
  frame.addNotify();
  
  GraphicsConfiguration translucencyCapableGC;
  translucencyCapableGC = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice().getDefaultConfiguration();

  topFrame = new JFrame(translucencyCapableGC);
  topFrame.setUndecorated(true);
  //topFrame.setOpacity(opacitatTopFrame); // amb jre7
  AWTUtilities.setWindowOpaque(topFrame, false);
  AWTUtilities.setWindowOpacity(topFrame, opacitatTopFrame);    
  topFrame.setAlwaysOnTop(false);
  topFrame.setLocationRelativeTo(null);
  topFrame.setLocation(framePosX, framePosY);
  topFrame.setSize(frameWidth, frameHeight);
  topFrame.setBackground(new Color(0,0,0,0));
  topFrame.setVisible(true);
  topFrame.setTitle( frame == null? "":frame.getTitle() );
  topFrame.setIconImage( frame.getIconImage() );
  topFrame.setLayout( null ); 
  topFrame.addNotify();
  super.init();
  g.format = ARGB;
  g.setPrimary(false);
}


void setup() {
  size(frameWidth, frameHeight);
  colorMode(RGB,255,255,255,255);
  pg3D = createGraphics(frameWidth, frameHeight,P3D);
  pg3D.colorMode(RGB,255,255,255,255);
}


float angle = 0;

void draw() {
  
   background(0,0,255,135);
   fill(0,255,0,55);
   int mX = MouseInfo.getPointerInfo().getLocation().x-framePosX;
   int mY = MouseInfo.getPointerInfo().getLocation().y-framePosY;
   rectMode(CENTER);
   rect(mX, mY,50,50);
   
   pg3D.beginDraw();
     pg3D.background(0,0,0,0);
     pg3D.stroke(0); 
     pg3D.fill(255,0,0,255);
     pg3D.translate(100,100);  pg3D.rotateZ(angle);  pg3D.rotateX(angle);  pg3D.rotateY(angle);
     pg3D.rectMode(CENTER);
     pg3D.rect(0,0,50,50);
   pg3D.endDraw();
   
   image(pg3D,0,0);
   frame.setVisible(false);
   topFrame.add(this);
   
   angle+=0.02;
}

Sep 7, 2011

Jul 21, 2011

Simple controlador d'un 'Stepper' amb Arduino

Amb els xips L293D i 7400 podem fer un cotrolador sumple d'un motor pas a pas.

Funciona bé, però només podem controlar el motor en 'full step', motiu per el qual a velocitats baixes es produeix 'torque ripple' cosa la qual calenta el motor, augmenta el soroll i en el meu cas, fa que algunes parts de la màquina entrin en resonància (cambiaré aquest controlador per un que suporti 'micro stepping').

l'esquema és el següent:un sencill programa per Arduino que controla el(s) motor(s):

/*
http://www.tigoe.net/pcomp/code/category/arduinowiring/51
http://www.bricogeek.com/shop/upload/datasheets/arduino/Motor_control_v3.0_sch.pdf
http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
*/

class StepperMotor{
  private:
  ;
  public:
    byte motorPin1;
    byte motorPin2;
    byte topePin1;     // Tope -
    byte topePin2;     // Tope +
    int motorSteps;
    int pasosPermm;
    int actualStep;
    int direccio;
    unsigned long stepsLeft;
    boolean running;
    
    StepperMotor(byte lmotorPin1, byte lmotorPin2, byte ltopePin1, byte ltopePin2, int lmotorSteps, int lpasosPermm){
      motorPin1 = lmotorPin1;
      motorPin2 = lmotorPin2;
      topePin1 = ltopePin1;        // Tope -
      topePin2 = ltopePin2;        // Tope +   
      motorSteps = lmotorSteps;  // Steps per volta. NO Usat
      pasosPermm = lpasosPermm;
      actualStep = 0;
      running = false;
      
      pinMode(motorPin1,OUTPUT);
      pinMode(motorPin2,OUTPUT);
      pinMode(topePin1,INPUT);
      pinMode(topePin2,INPUT);  
    }
    
    void run(float lmm, int ldireccio){
      direccio = ldireccio;
      stepsLeft = lmm * (float)pasosPermm;
      running = true;
    }
    
    void playStep(){
      if(stepsLeft > 0 && pucAvansar(direccio)){
        switch (actualStep) {
          case 0: digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); break; // 01
          case 1: digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin1, HIGH); break; // 11
          case 2: digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW);  break; // 10
          case 3: digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin1, LOW);  break; // 00
        }
        actualStep += direccio;
        if(actualStep < 0) actualStep = 3; else if(actualStep > 3) actualStep = 0;
        stepsLeft--;
        if(stepsLeft == 0) running = false;
      }
    }
    
    boolean pucAvansar(int direccio){ // Retorna false si no es pot avançar en la dirreció actual
      switch (direccio){
        case -1:
          if(digitalRead(topePin1)) {running =false; return(false);} else return(true);
        case 1:
          if(digitalRead(topePin2)) {running =false; return(false);} else return(true);
      }
    }
    
    void goHome(){
      direccio = -1;
      while(pucAvansar(direccio)){
        switch (actualStep) {
          case 0: digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); break; // 01
          case 1: digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, HIGH); break; // 11
          case 2: digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW);  break; // 10
          case 3: digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, LOW);  break; // 00
        }
        actualStep += direccio;
        if(actualStep < 0) actualStep = 3; else if(actualStep > 3) actualStep = 0;
        delayMicroseconds(1300);
      }
    }
};

#include <flexitimer2.h> //http://arduino.cc/playground/Main/FlexiTimer2

const int nombreMotors = 3;
StepperMotor motors[nombreMotors] = {StepperMotor( 6,  7, 14, 15, 200,201)
                                    ,StepperMotor( 8,  9, 16, 17, 200,201)
                                    ,StepperMotor(10, 11, 18, 19, 200,201)};

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize the Serial port:
  
 // allMotorsHome();
  FlexiTimer2::set(3, 1.0/2000, driveSteppers);  // equivalent a delayMicroseconds(1500);
  FlexiTimer2::start();
}


void loop() {
  char eix = ' ';
  int mm;

  mm = procesaComandaSerie(&eix);
  if(mm !=0){
    switch(eix){
      case 'x': case 'X':
        motors[0].run(abs(mm), mm/abs(mm)); break;
      case 'y': case 'Y':
        motors[1].run(abs(mm), mm/abs(mm)); break;
      case 'z': case 'Z':
        motors[2].run(abs(mm), mm/abs(mm)); break;
    }
  }
}


void allMotorsHome(){
  
  for(int i = 0; i < nombreMotors; i++){
    motors[i].goHome();
  }
}


void driveSteppers(){
  for(int i = 0; i < nombreMotors; i++){
    motors[i].playStep();
  }
}


   


int procesaComandaSerie(char *eix){
  String comanda = "";
  int retorn = 0;
  
  comanda = getSerialCommand();
  if(comanda.length()>0){
    Serial.println("#"+comanda+"#");
    *eix = comanda.charAt(0);
    Serial.println(*eix);
    comanda = comanda.substring(1);
    retorn = strToInt(comanda);
  }
  return(retorn);
}

String getSerialCommand(){
  String retorn="";
  char llegit;
     
  if(Serial.available()){
    llegit = Serial.read();
    while (llegit != 32){   
      if(Serial.available()){
        retorn += llegit;
        llegit = Serial.read();    
      }
    }
  }
  return(retorn);
}


int strToInt(String sNum){
  int retorn = 0;
  int pes = 1;
  
  for(int n=sNum.length()-1; n>=0; n--){
    if(sNum.charAt(n) == '-'){
      retorn *= -1;
    }else{
      retorn += (byte(sNum.charAt(n))-48)*pes;
      pes *= 10;
    }
  }
  Serial.println(retorn);
  return(retorn);
}

aques petit programa acepta comandes des de la consola sèrie de la forma 'x100 y-20 z300 ' (els espais son imprescindibles) que fa avançar 100mm en X -20mm en Y i 300mm en Z. donada les caractrística de la màquina (en el meu cas 'pasosPermm = 201' pasos per mm).

Jul 6, 2011

Projecte de la meva CNC

Aquest es el meu projecte de màquina CNC.El model està fet amb Autodesk 123D (després d'haver patit multiples penjades i fins i tot la pèrdua d'un fitxer. espero que en futures Beta o en la verssió definitiva arreclin aquests problemes).

De moment tinc fets els controladors dels motors pas a pas i l'eix X i funcionen. Com a controlador uso una Arduino Uno convencional.El següent pas serà l'eix Y, el Z i el software (tinc previst usar el 'ReplicatorG').

Quan funcionin els eixos Y i Z publicaré tota la documentació (ara mateix tinc dubtes fonamentats de que tal com els he dissenyat funcionin, però bé ja ho corregiré).

Mira la Nova verssió

Jun 27, 2011

Autdesk 123D, free 3D CAD

Autodesk 123D és un fantastic, simple i gratuit programa de disseny 3D. Segueix l'enllaç:

Exemple de peça creat en 5 minuts:


No és tant potent com Blender ni incorpora els refinaments de Meshlab, però el interface és extremament simple, intuitiu i precis (es nota que es d'Autodesk).

Pot exportar a format STL.

Apr 29, 2011

Fantastic i divertit exemple en ProcessingSegueix l'enllaç:

Geotagging photos
En geoetiquetar les fotografies, magatzamem en la informació EXIF de cada fotografia les coordenades geogràfiques del lloc on es va fer la foto (s'ha acabat allò de, on caram varem fer aquesta foto).

Des del 2009 jo geoetiqueto totes les meves fotografies.

Actualment uso el i-gotU GT-600 (Pàgina oficial de i-gotU) de 37 g de pès.


El podeu comprar, per exemple a PIXmania per uns 60€  (busqueu i-gotu).

Aquest aparell funciona enregistrant les coodenades GPS i l'hora cada 30s (aquest interval es configurable). L'unic que hem de fer per geoetiquetar les fotografies es executar el software del i-gotU que simplement enparella les fotografies amb les coodenades GPS donada la hora en que es va fer la fotografia.

Amb aquest GPS jo he magatzemat les dades de una setmana sense problemes (Aquest es l'avantatge de la desconnexió automàtica quan no et mous).


Finalment la parella ideal per organitzar les fotografies geoetiquetades (per mi) es el Google Picasa.
Apr 14, 2011

BarCode reading and writing with ProcessingMira aquest enllaç, però si el compiles tu, tindràs una verssió mes actualitzada.


// http://code.google.com/p/zxing/wiki/GettingStarted
// http://blog.makezine.com/archive/2011/03/codebox-use-qr-codes-in-processing.html
// http://code.google.com/p/zxing/wiki/DeveloperNotes
// http://zxing.org/w/docs/javadoc/index.html
// http://code.google.com/p/zxing/source/browse/trunk#trunk%2Fcore%2Fsrc
// http://zxing.org/w/docs/javadoc/com/google/zxing/client/j2se/package-frame.html
// http://code.google.com/p/zxing/source/browse/trunk#trunk%2Fjavase%2Fsrc%2Fcom%2Fgoogle%2Fzxing%2Fclient%2Fj2se
// http://code.google.com/p/zxing/source/browse/trunk/android/src/com/google/zxing/client/android/encode/QRCodeEncoder.java
import com.google.zxing.*;
import java.awt.image.BufferedImage;


int SIZE = 400;


//com.google.zxing.Writer writer = new com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter(); 
//http://zxing.org/w/docs/javadoc/index.html
//com.google.zxing.Reader reader = new com.google.zxing.qrcode.QRCodeReader();
MultiFormatWriter writer = new MultiFormatWriter();
MultiFormatReader reader = new MultiFormatReader();
BitMatrix QRBitMatrix = new BitMatrix(SIZE, SIZE);
BarcodeFormat format = BarcodeFormat.QR_CODE;
// QR_CODE
// DATA_MATRIX
// UPC_E
// UPC_A
// EAN_8
// EAN_13
// CODE_128
// CODE_39       ATENCIÓ    Només Numèric
// ITF


void setup(){
size(SIZE, SIZE);


PImage img = new PImage(SIZE, SIZE);
String codi = "Hola";//println(codi.length());


img = codificaBarCcode(codi, format, SIZE, SIZE);


image(img, 0, 0);
img.save(savePath("data\\QR.jpg"));


println(decodificaBarCode(img));
}


PImage codificaBarCcode(String codi, BarcodeFormat format, int ample, int alt){
color negre = color(0), blanc = color(255);
PImage img = new PImage(ample, alt);
Hashtable hints = new Hashtable(1);
hints.put(EncodeHintType.CHARACTER_SET, "UTF-8");

try {
QRBitMatrix = writer.encode(codi, format, ample, alt, hints);
} catch (Exception e) {println(e.toString());}

int width = QRBitMatrix.getWidth();
int height = QRBitMatrix.getHeight();

for (int y = 0; y < height; y++) {
int offset = y * width;
for (int x = 0; x < width; x++) {
if(QRBitMatrix.get(x, y)) img.set(x, y, negre); else img.set(x, y, blanc);
}
}
return(img);
}
String decodificaBarCode(PImage img){
String retorn = "";
Result result = null;

try {
LuminanceSource source = new BufferedImageLuminanceSource((BufferedImage)img.getImage());
BinaryBitmap bitmap = new BinaryBitmap(new HybridBinarizer(source));
result = reader.decode(bitmap);
retorn = result.getText();
if (retorn != null) {
//println(result.getText());
ResultPoint[] points = result.getResultPoints();

for (int i = 0; i < points.length; i++) {
fill(#ff8c00);
ellipse(points[i].getX(), points[i].getY(), 20,20);
}
}
} catch (Exception e) {println(e.toString());}

return(retorn);
}

Mar 18, 2011

Kinect's OpenNi Wrapper for Processing

SimpleOpenNI és una llibreria per Processing que permet usar la Kinect des de Processing.
Segueix l'enllaç:

Aquest programa (que es la modificació d'un dels exemples de SimpleOpenNI), es un prototipus per scanejar en color una imatge en 3D .


import processing.opengl.*;

import SimpleOpenNI.*;

SimpleOpenNI context;
float z =0.3f;
float ox = radians(180);
float oy = radians(0);

float rotx = radians(180), roty = radians(0), rotz = 0, incX = 0, incY = 0, incZ = 0;
final float RATE = 0.01; // Velocitat de rotació
int despX=14, despY=56; //24, 48 -22 +56
float VE=0.001;
PImage rgbTrans = new PImage(640,480);


void setup(){
size(1024,768,OPENGL);
context = new SimpleOpenNI(this);

context.setMirror(false);
context.enableDepth();
context.enableRGB();

smooth();
perspective(95, float(width)/float(height), 10, 150000);
//context.update();
}void draw(){
int[] depthMap = context.depthMap();
int steps = 2; // to speed up the drawing, draw every third point
int index;
int i;
float x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4,z1,z2,z3,z4;

PVector realWorldPoint, projectivePoint = new PVector();

background(0,0,0); translate(width/2, height/2, 0); rotateX(rotx); rotateY(roty); scale(z);
translate(0,0,-1000); // set the rotation center of the scene 1000 infront of the camera
println(frameRate);

context.update();
rgbTrans.copy(context.rgbImage(),
                       despX,despY, context.rgbImage().width, context.rgbImage().height,
                               0,        0, context.rgbImage().width, context.rgbImage().height);

for(int y=0;y < context.depthHeight()-steps;y+=steps){
for(int x=0;x < context.depthWidth()-steps;x+=steps) {
beginShape(QUADS);
index = x + y * context.depthWidth();
if(depthMap[index] > 0){
fill(rgbTrans.pixels[index]); noStroke();

i = index; realWorldPoint = context.depthMapRealWorld()[i];
x1 = realWorldPoint.x; y1 = realWorldPoint.y; z1 = realWorldPoint.z;

i = index+steps; realWorldPoint = context.depthMapRealWorld()[i];
x2 = realWorldPoint.x; y2 = realWorldPoint.y; z2 = realWorldPoint.z;

i = x+steps + (y+steps) * context.depthWidth(); realWorldPoint = context.depthMapRealWorld()[i];
x3 = realWorldPoint.x; y3 = realWorldPoint.y; z3 = realWorldPoint.z;

i = x + (y+steps) * context.depthWidth(); realWorldPoint = context.depthMapRealWorld()[i];
x4 = realWorldPoint.x; y4 = realWorldPoint.y; z4 = realWorldPoint.z;

if(z1 >0 && z2 >0 && z3 >0 && z4 >0){
vertex(x1,y1,z1); vertex(x2,y2,z2); vertex(x3,y3,z3); vertex(x4,y4,z4);
}
// realWorldPoint = context.depthMapRealWorld()[index];
////context.convertRealWorldToProjective(realWorldPoint,projectivePoint);
////stroke(context.rgbImage().pixels[(int)(projectivePoint.x + projectivePoint.y * context.depthWidth())]);
// stroke(rgbTrans.pixels[index]);
// point(realWorldPoint.x,realWorldPoint.y,realWorldPoint.z); // make realworld z negative, in the 3d
//drawing coordsystem +z points in the direction of the eye
}
endShape(CLOSE);
}
}
}


void mouseDragged() {
if(mouseButton == LEFT){
incX = (mouseY-pmouseY) * RATE;
incY = (mouseX-pmouseX) * RATE;
rotx -= incX;
roty -= incY;
}else{
incX = (mouseY-pmouseY) * RATE*100;
incY = (mouseX-pmouseX) * RATE*100;
despX +=incY;
despY +=incX;
println(despX+" "+despY);
}
}


void keyPressed(){
switch(keyCode) {
case UP:
z += VE;
break;
case DOWN:
z -= VE;
break;
}
}

Mar 5, 2011

Us de punters en Processing

En el següent exemple simulo l'us de punters en processing.
Per fer-ho he declarat la clse Boolean.
A més a més el codi també és un exemple del us del threading en Processing.

//http://wiki.processing.org/w/Threading
Boolean pinta = new Boolean(false);


void setup() {
  setValueAfterMs(pinta, true, 2000);
  setValueAfterMs(pinta, false, 3000);
  setValueAfterMs(pinta, true, 4000);
  setValueAfterMs(pinta, false, 5000);
  setValueAfterMs(pinta, true, 6000);
  setValueAfterMs(pinta, false, 7000);
}


void draw() {
  print(pinta.valor);
}


ArrayList StacksetValueAfterMsClass = new ArrayList();
int usedArrayListElements = 0;

void setValueAfterMs(Boolean lVarDest, boolean lValor, int lWait){
  int index = StacksetValueAfterMsClass.size();

  StacksetValueAfterMsClass.add(new setValueAfterMsClass(lVarDest, lValor, lWait));
  ((setValueAfterMsClass)StacksetValueAfterMsClass.get(index)).start();
}


class Boolean{
  boolean valor;

  Boolean(boolean lValor){
    valor = lValor;
  }
}


class setValueAfterMsClass extends Thread {
  boolean running; // Is the thread running? Yes or no?
  int wait; // How many milliseconds should we wait in between executions?
  Boolean varDest;
  boolean valor;

  // Constructor, create the thread // It is not running by default
  setValueAfterMsClass (Boolean lVarDest, boolean lValor, int lWait) {
    usedArrayListElements++;
    varDest = lVarDest;
    valor = lValor;
    wait = lWait;
    running = false;
  }

  void start () { // Overriding "start()"
    if(!running){
      running = true; // Set running equal to true
      super.start();
    }
  }

  void run () { // We must implement run, this gets triggered by start()
    while (running) {
      try {
        sleep((long)(wait));
        varDest.valor = valor;
        quit();
      } catch (Exception e) {
      }
    }
  }

  void quit() { // Our method that quits the thread

    running = false; // Setting running to false ends the loop in run()
    interrupt(); // IUn case the thread is waiting. . .
    usedArrayListElements--;
    if(usedArrayListElements == 0){ // Destrueix l'ArrayList
      for(int j = StacksetValueAfterMsClass.size()-1 ; j >= 0 ; j--){
        StacksetValueAfterMsClass.remove(j);
      }
    }
  }
}// end class

Feb 10, 2011

Comandament pel Televisor amb Kinect

Kinect + OpenNi + Osceleton + Processing + Arduino + Windows


1- Primer de tot hem de instal·lar els driver i el paquet SDK de OpenNI. Per fer-ho segueix el següent enllaç:
compte amb el pas 4, seria millor que seguir el pas 4 suggerit aquí:

2- Baixa i descomprimeix OSCeleton-1.0_win32.zip al següent enllaç:

3 - Per usar Osceleton a Processing segueix el següent enllaç:

4 - Per usa Arduino com a comandament infraroig del televisor segueix l'enllaç:

5 - Finalment per usar-ho, executa Osceleton, executa el codi el codi Arduino i finalment el codi Processing.
Recorda que cal posar-te en posició 'Croisant' per que Osceleton et reconegui.
Per cert et recomano que iniciis Oceleton amb els paràmetres '-w -r' que mostra la càmera infraroja en imatge no especular (-h es ajuda).

6- El codi Arduino i Processing a continuació:

Codi Arduino:
/*
* IRremote: IRsendDemo - demonstrates sending IR codes with IRsend
* An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
* Version 0.1 July, 2009
* Thans to Ken Shirriff for IR code
* http://arcfn.com
*/
// http://www.benryves.com/products/sonyir
// http://www.arcfn.com/search/label/ir
// http://lirc.sourceforge.net/remotes/sony/RM-ED035
// http://www.arcfn.com/2010/03/understanding-sony-ir-remote-codes-lirc.html

#include

IRsend irsend;
unsigned long irCommand;
byte command;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}


void loop() {
  if (Serial.available() >=6) {
    if(Serial.read()==0xFF && Serial.read()==0xFE && Serial.read()==0xFD && Serial.read()==0xFC){
      command = Serial.read();
      Serial.flush();

      switch(command){
        case 1:
          irCommand = 0x30; break; // Send AV1 Command
       case 2:
         irCommand = 0x250; break; // Send TV Command
      }

      for (int i = 0; i < 4; i++) {
        irsend.sendSony(irCommand, 12);
       delay(40);
      }
      delay(100);
    }
  }
}


Codi Processing:

Canvieu el mètode 'draw()' de l'exemple 'Stickmanetic' del conjunt d'exemples d'Oscelleton que podeu descarregar aquí:

import processing.serial.*;

Serial port;

void draw() {
  for (Skeleton s: skels.values()) {
    if((s.rHandCoords[1] < s.headCoords[1]) && (s.lHandCoords[1] > s.headCoords[1])){ // si la ma dreta es per sobre del cap
      port.write(0xFF); port.write(0xFE); port.write(0xFD); port.write(0xFC); port.write((byte)1);
    }else if((s.rHandCoords[1] < s.headCoords[1]) && (s.lHandCoords[1] < s.headCoords[1])){
      port.write(0xFF); port.write(0xFE); port.write(0xFD); port.write(0xFC); port.write((byte)2);
    }
  } 
}

i afageix la següent línia al mètode 'setup()':
port = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);