Nov 16, 2010

IR Shutter for Canon EOS 400D with Arduino

Per fer un disparador infraroig per la canon EOS 400D muntem aquest circuit amb arduino:


i carreguem el seguent programa:

/*

Arduino sketch for simulating a Canon RC-1 IR remote control
http://controlyourcamera.blogspot.com/
Huge thanks go to http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/index.php for figuring out the IR code.
*/


const int irLED = 10;
const int statusLED = 13;
const int pushBUTTON = 3;

void setup() {
  pinMode(irLED, OUTPUT);
  pinMode(statusLED, OUTPUT);
  pinMode(pushBUTTON, INPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(pushBUTTON) == HIGH) {
    digitalWrite(statusLED, HIGH);
    ShuttCanon();
    delay(10);
    digitalWrite(statusLED, LOW);
  }
}

void ShuttCanon() {                     // When the camera is in BULB mode,
  for(int i=0; i<16; i++) {              //        the first call to ShutCanon() opens the shutter
    digitalWrite(irLED, HIGH);      //       and a scond one closes the shutter
    delayMicroseconds(11);          // delay de 15 us (11 més el temps d'execució)
    digitalWrite(irLED, LOW);
    delayMicroseconds(11);
  }

/*


*/
  delayMicroseconds(7330);      // 7330 fa la foto inmediatament. 5360 fa la foto amb un delay de 2 s
  for(int i=0; i<16; i++) {           //           i en alguns models começa el video recording
    digitalWrite(irLED, HIGH);
    delayMicroseconds(11);
    digitalWrite(irLED, LOW);
    delayMicroseconds(11);
  }
}


Quan premem el pulsador es dispara la càmera. És important notar que si la càmera es en modus 'BULB', la primera crida a la funció ShuttCanon obre l'obturador i la segona el tanca (cosa la qual pot esser especialment útil).