Oct 21, 2010

Informació Exif de les fotografies

Usant el programa ExifTool podem consultar i modifica la informació Exif de les fotografies.
Per usar-lo, només cal reneombrar el fitxer '.exe' amb els paràmetres que volguem. Per exemple:
  si renombrem el fitxer ExifTool.exe a:

      ExifTool(-k).exe                       Presenta les instruccions de funcionament
      ExifTool(-a -u -g1 -k).exe       Presenta totes les etiquetes Exif del fitxer
      ExifTool(-all= -k).exe              Esborrem totes les etiquetes Exif del fitxer

Un cop renombrat el ExifTool, arrosseguem amb el mouse les fotografies sobre l'executable (en Windows, en altres sistemes operatius ho desconec), i ens presentarà una finestra DOS amb el resultat (amb altres paràmetres podem fer que escrigui el resultat sobre un fitxer de text).

Una aplicació especialment útil (sobre tot si en l'arxiu hi tenim fotografies de diferents càmeres), és renombrar les fotografies amb la data de creació:

     exiftool "-FileName<createdate" %y%m%d_%h%m%s%%-c.%%e="" -d="" dir
         Rename all images in "dir" according to the CreateDate date and
         time, adding a copy number with leading '-' if the file already
         exists ("%-c"), and preserving the original file extension (%e).
         Note the extra '%' necessary to escape the filename codes (%c and
         %e) in the date format string.

Cal notar que el format aaaa-mm-dd hh:mm:ss és a més ideal per endreçar alfabèticament els fitxers
(Si el format fos dd-mm-aaaa, les primeres fotografies serien les del dia 1 de qualsevol mes i any).